Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

§1
Postanowienia.

 • Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).
 • Do wykonywania zadań przez Stomatologię Sypień ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje:
 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne

§2
Podmiot leczniczy.

 • Podmiot leczniczy, pod nazwą Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Siedziba: ul. Piastowska 67a 43-300 Bielsko-Biała
 • Na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest prowadzony monitoring wizyjny. W celach informacyjnych w podmiocie znajdują się odpowiednie oznakowania.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

§3
Cele i zadania.

 • Celem Stomatologii Sypień jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych i profilaktycznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Do zadań placówki medycznej Stomatologia Sypień w szczególności należą:
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii , w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej
 • współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia, szkołami, organizacjami, itp.

§4
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.

 • W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne: Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 funkcjonują komórki organizacyjne: Poradnia stomatologiczna.

§5
Świadczenia.

 • Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.
 • Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
 • osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
 • telefonicznego pod numerem telefonu 33 822 71 33 lub 730 227 133
 • e-mailowo – recepcja@sypien.pl
 • za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej placówki – www.sypien.pl
 • Świadczenia na rzecz Pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są Pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 • Świadczenia zdrowotne udzielane są Pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Osoby udzielające Pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 • Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 • Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia Pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z późniejszymi jej zmianami.
 • Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
 • Lekarz, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art.38 oraz na podstawie Art.7 Kodeksu Etyki Lekarskiej, ma prawo odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • Do głównych zadań organizacyjnych podmiotu należy:·realizacja zadań i celu podmiotu, dla którego został on utworzony,kompetentne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,·dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej oraz praw pacjenta,przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych RODO.
 • Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych podmiotu Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. należy:badanie i porada lekarska,diagnoza,określenie planu leczenia,opieka profilaktyczna,działania diagnostyczne,udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,profilaktyka stomatologiczna, świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej, świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej, świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej, świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej, świadczenia z zakresu chorób przyzębia, świadczenia z zakresu ortodoncji, świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej, świadczenia z zakresu stomatologii estetycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej,wykonywanie zdjęć rentgenowskich:wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych, punktowych i CBCT,szkolenia wewnętrzne dla pracowników oraz szkolenia zewnętrzne w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy.
 • Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z czym wszelkie świadczenia są odpłatne. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w recepcji bądź na stronie internetowej www.sypien.pl

§6

 • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego określone są w procedurach opracowanych przez podmiot.
 • Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń.
 • Obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych spoczywa na osobę do tego wyznaczoną.
 • Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.
 • Stomatologia Sypień spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

§7
Dokumentacja medyczna.

 • Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, z późniejszymi jej zmianami.
 • Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 • Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:
 • Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakładu ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot nie pobiera opłat.
 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§8
Kierowanie podmiotem leczniczym i jego organizacja.

 • Podmiotem leczniczym, pod nazwą Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zarządzają, kierują i reprezentują współwłaściciele spółki – lek.med.lek.dent Tomasz Sypień oraz lek. dent. Michał Sypień.
 • Podejmują oni decyzje dotyczące gabinetu – Stomatologia Sypień spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. oraz ponoszą za nie odpowiedzialność.
 • Podczas nieobecności współwłaścicieli zastępuje ich upoważniony pracownik.

Do obowiązków i uprawnień kierownika/ów należą:

 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, przepisów BHP i przeciwpożarowych przez podległych pracowników oraz osoby udzielające świadczenia na podstawie innych umów niż umowa o pracę
 • podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, premii , rozwiązywania umów cywilno-prawnych
 • przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej
 • nadzór i wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność
 • nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych przez wykwalifikowany do tego personel

Do obowiązków wszystkich pracowników należy:

 • Uprzejme traktowanie przez personel medyczny oraz poszanowanie godności osobistej pacjentów
 • Świadczenie usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
 • Rzetelne informowanie pacjenta o jego stanie zdrowia
 • ochrona powierzonych danych osobowych RODO
 • przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ oraz procedur obowiązujących w podmiocie.

§9
Obowiązki i prawa Pacjenta.

Do obowiązków Pacjenta należy:

 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz PPOŻ
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 • w przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent
 • Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika podmiotu leczniczego.
 • Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.
 • Na życzenie Pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

§10
Postanowienia końcowe
.

 • Regulamin organizacyjny ustalają współwłaściciele Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. – lek. med .lek. dent. Tomasz Sypień i lek. dent. Michał Sypień.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 • Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w recepcji kliniki.
 • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie https://sypien.pl/rodo/ , w recepcji kliniki oraz na odwrocie karty każdego Pacjenta.
 • Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuje Czytaj więcej

Czy znalazłeś to czego szukasz?

Nie Tak