Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią (dawniej Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.)

§1

Postanowienia.

Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

Do wykonywania zadań przez Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje:

 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne

§2

Podmiot leczniczy.

Podmiot leczniczy, pod nazwą Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Siedziba: ul. Piastowska 67a 43-300 Bielsko-Biała

Na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa jest prowadzony monitoring wizyjny. W celach informacyjnych w podmiocie znajdują się odpowiednie oznakowania.

Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

§3

Cele i zadania.

 • Celem Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań stomatologicznych  i profilaktycznych służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 • Do zadań placówki medycznej Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w szczególności należą:
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii , w ramach kompetencji lekarza stomatologa oraz higienistki stomatologicznej
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji
  • prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i informacyjnej a także profilaktycznej
  • współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia, szkołami, organizacjami, itp.

§4

Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.

 1. W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne: Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią.
 2. W obrębie jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 1 funkcjonują komórki organizacyjne: Poradnia stomatologiczna.

§5

Świadczenia.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.

Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
 • telefonicznego pod numerem telefonu  33 822 71 33 lub 730 227 133
 • e-mailowo – recepcja@sypien.pl
 • za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej placówki – www.sypien.pl
 1. Świadczenia na rzecz Pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są Pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są Pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 4. Osoby udzielające Pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 5. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 6. Orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia Pacjentów wydawane są zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z późniejszymi jej zmianami.
 7. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.
 8. Lekarz, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art.38 oraz na podstawie Art.7 Kodeksu Etyki Lekarskiej, ma prawo odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Do głównych zadań organizacyjnych podmiotu należy:realizacja zadań i celu podmiotu, dla którego został on utworzony,kompetentne wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego,przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej oraz praw pacjenta,przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych RODO.

Do podstawowych zadań komórek organizacyjnych podmiotuNowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią należy:badanie i porada lekarska,diagnoza,określenie planu leczenia,opieka profilaktyczna,działania diagnostyczne,udzielenie pierwszej pomocy doraźnej,profilaktyka stomatologiczna, świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej, świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej, świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej, świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej, świadczenia z zakresu chorób przyzębia, świadczenia z zakresu ortodoncji, świadczenia z zakresu implantologii stomatologicznej, świadczenia z zakresu stomatologii estetycznej, prowadzenie dokumentacji medycznej,wykonywanie zdjęć rentgenowskich:wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych, punktowych i CBCT,szkolenia wewnętrzne dla pracowników oraz szkolenia zewnętrzne w zakresie posiadanych kompetencji.

Udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy.

Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z czym wszelkie świadczenia są odpłatne. Cennik świadczonych usług jest ogólnodostępny w recepcji bądź na stronie internetowej www.sypien.pl

§6

 • Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego określone są w procedurach opracowanych przez podmiot.
 •  Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń.
 •  Obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych spoczywa na osobę do tego wyznaczoną.
 • Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.
 • Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

§7

Dokumentacja medyczna.

Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, z późniejszymi jej zmianami.

Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:

 • Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
 • podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • zakładu ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot nie pobiera opłat.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§8

Kierowanie podmiotem leczniczym i jego organizacja.

 1. Podmiotem leczniczym, pod nazwą Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią zarządzają, kierują i reprezentują współwłaściciele spółki – lek.med.lek.dent Tomasz Sypień oraz lek. dent. Michał Sypień.
 2. Podejmują oni decyzje dotyczące gabinetu –Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią oraz ponoszą za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności współwłaścicieli zastępuje ich upoważniony pracownik.
 1. Do obowiązków i uprawnień kierownika/ów należą:
 2. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 3. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, przepisów BHP i przeciwpożarowych przez podległych pracowników oraz osoby udzielające świadczenia na podstawie innych umów niż umowa o pracę
 4. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, premii , rozwiązywania umów cywilno-prawnych
 5. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej
 6. nadzór i wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność
 7. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych przez wykwalifikowany do tego personel

Do obowiązków wszystkich pracowników należy:

 • Uprzejme traktowanie przez personel medyczny oraz poszanowanie godności osobistej pacjentów
 • Świadczenie usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
 • Rzetelne informowanie pacjenta o jego stanie zdrowia
 • ochrona powierzonych danych osobowych RODO
 • przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ oraz procedur obowiązujących w podmiocie.

§9

Obowiązki i prawa Pacjenta.

Do obowiązków Pacjenta należy:

 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczegoNowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie placówki
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz PPOŻ
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 • w przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę, należy ją wcześniej odwołać lub przełożyć na inny termin, by ewentualnie mógł skorzystać z tego terminu inny pacjent.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika podmiotu leczniczego.

Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki.

Na życzenie Pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

§10

Postanowienia końcowe.

·  Regulamin organizacyjny ustalają współwłaściciele Nowoczesne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią  –  lek. med .lek. dent. Tomasz Sypień i lek. dent. Michał Sypień.

·  W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

·  Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w recepcji kliniki.

·  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie https://sypien.pl/rodo/ , w recepcji kliniki oraz na odwrocie karty każdego Pacjenta.

·  Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w Nowoczsne Centrum Stomatologii Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią.

·  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Pierwsza wizyta? Zarejestruj się!

Rejestracja

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuje Czytaj więcej

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej.
  Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (.....) jedynie do kontaktu ze mną.